ترازو قد و وزن | ترازو قد سنج BODY SCALE BS286 | پوز اسکیلﻇﺮﻓﯿﺖ: 300 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
• دقت : 20 گرم
• گستره قد: 2 متر

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺍن ﺍﻧﺪﺍﺯه ﮔﯿﺮی قد: 0.5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﺍﺑﻌﺎد ﺗﺮﺍﺯو :35 ×50 × 215 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  
ﺍﺑﻌﺎد ﺳﯿﻨﯽ : 38 × 35 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
دارای چاپگر

 

0 رای

13,200,000 تومانمشخصات ترازو قد و وزن(ترازو قد سنج) BODY SCALE BS286 با چاپگر :

ﻇﺮﻓﯿﺖ: 300 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ وﺯن ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯه ﮔﯿﺮی: 20 ﮔﺮم
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺍن ﺍﻧﺪﺍﺯه ﮔﯿﺮی وزن: 20 ﮔﺮم
ﮔﺴﺘﺮه قد: 200 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮﺍن ﺍﻧﺪﺍﺯه ﮔﯿﺮی قد ترازو پزشکی: 0.5 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﺍﻧﺪﺍﺯه ﮔﯿﺮی قد ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺍوﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﯿﻚ
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ: آدﺍپتور
ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ: ﻓﻮﻻد ﺿﺪ ﺯﻧﮓ
وﺯن ﺗﺮﺍﺯو قد و وزن بادی اسکیل : 30 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﺍﺑﻌﺎد ﺗﺮﺍﺯو :35 ×50 × 215 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  
ﺍﺑﻌﺎد ﺳﯿﻨﯽ : 38 × 35 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
ﺟﻨﺲ روی ﺳﯿﻨﯽ: ﻻﺳﺘﯿﻚ ﻋﺎج دﺍر
ترازوی قد سنج Body Scale BS286 مجهز به چاپگر
ترازوی پزشکی با قابلیت محاسبه BMI   
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﺍﺳﯿﻮن و ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﺧﻄﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻣﺼﺮف
ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻻﺳﺘﯿﻜﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﮐﻠﯿﺪ پارسنگ ﺑﺮﺍی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺯن ﺧﺎﻟﺺ
ترازو باشگاهی با امکان ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺧﻮدﮐﺎر ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎده 
وﺯن ﺧﺎﻟﺺ ﮐﺎرﺑﺮ
ترازو قد و وزن ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﻣﻄﺐ ﻫﺎ و ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻫﺎی ورﺯﺷﯽ

دو سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش
برند سازنده BODY SCALE
مدل BS 286
دسته بندی باسکول باسکول باشگاهی و پزشکی
ظرفیت 300 کیلوگرم
دقت 20 گرم
تعداد لودسل تک لودسل
نوع باسکول نمایشگر ثابت
چرخ گاری ندارد
نوع نمایشگر LCD
ابعاد کفه 38 × 35 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
قطعه شمار
کشور سازنده ایران
گارانتی 24 ماه
نوع قد سنج دیجیتالی
گستره قد 200 سانتی متر
دقت اندازه گیری قد 0.5 سانتی متر